Μηχανικός Project Control έργου Φυσικού Αερίου

Western Greece, , Greece | Technical

Αρμοδιότητες:

Ο Μηχανικός Project Control θα είναι υπεύθυνος για:

  • Τον έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων μελετών του Αναδόχου και της ορθής εφαρμογής του κατά την κατασκευή, και επισημαίνει καθυστερήσεις ή αναντιστοιχίες οι οποίες δύναται να επιφέρουν καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών κατασκευής
  • Τον έλεγχο και σχολιασμό των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργω και τον προγραμματισμό τους και την τήρηση των αποκλειστικών προθεσμιών
  • Τον έλεγχο και τη διατύπωση προτάσεων για την έγκριση των μεθοδολογιών κρίσιμης διαδρομής του Αναδόχου κατασκευής
  • Τον έλεγχο και την ενημέρωση για όλα τα απαιτούμενα προγράμματα Η/Υ και την εκπαίδευση του προσωπικού 
  • Την παρακολούθηση του προγράμματος κατασκευής και των μεθοδολογιών όπως ανατίθενται
  • Την παρακολούθηση της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας και ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού για την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων 
  • Την παρακολούθηση & έλεγχο κόστους των έργων και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων κόστους εργασιών κατασκευής

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με γενική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα δύο (2) σε πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης Έργου, Primavera, MIS κ.λ.π. ή ισοδύναμο.

Powered by SmartCV