Μηχανικοί Επίβλεψης Κατασκευής έργου Φυσικού Αερίου

Western Greece, , Greece | Accounting

Αρμοδιότητες:

  • Τον έλεγχο και την επιβεβαίωση ότι οι Ανάδοχοι Κατασκευής εκτελούν τις συμβατικές τους εργασίες σύμφωνα με τα συμβατικά τους χρονοδιαγράμματα και εντός των τμηματικών και συνολικών προθεσμιών των έργων και θα σχολιάζουν τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις αυτών.
  • Θα ελέγχουν τις Ημερήσιες Αναφορές Προόδου Εργασιών και θα συμμετέχουν σε τακτικές εβδομαδιαίες συσκέψεις με τους Αναδόχους. Θα πραγματοποιούν το ελάχιστο προβλεπόμενο Πρόγραμμα Επιβλέψεων ανά εργασία σύμφωνα με το Παράρτημα Ι των Τεχνικών Δεδομένων.
  • Θα διατηρούν Ημερολόγιου του Έργου και φωτογραφικό αρχείο για όλο το διάστημα εκτέλεσης του Έργου.
  • Θα ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ότι οι Ανάδοχοι Κατασκευής συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα Υγιεινής, Ασφάλειας, Προστασίας Περιβάλλοντος που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την εφαρμογή των ειδικών υποχρεώσεων των Αναδόχων στη διαχείριση, διαθεσιμότητα, αποθήκευση και φύλαξη των υλικών, στη σήμανση ασφαλείας του εργοταξίου.
  • Θα ελέγχουν τις διαδικασίες διασφάλισης/ελέγχου ποιότητας των Αναδόχων Κατασκευής και της εφαρμογής και τήρησης του Προγράμματος Ποιότητας Έργου. Θα εκδίδουν τις «αναφορές ακαταλληλότητας» (non conformance report) και θα παρακολουθούν τις διορθωτικές ενέργειες των Αναδόχων Κατασκευής.
  • Θα ελέγχουν τεχνικά, την ορθότητα των μελετών του λεπτομερούς σχεδιασμού και των «Προς Κατασκευή Σχεδίων», και θα εγκρίνουν προτεινόμενες αλλαγές στο Λεπτομερή Σχεδιασμό επί τόπου του έργου.
  • Θα ελέγχουν την πληρότητα των καταλόγων Τεχνικών Εγγράφων και Σχεδίων, και θα τηρεί το Σύστημα αρχειοθέτησης του κάθε έργου.
  • Θα πραγματοποιεί επιμετρήσεις ποσοτήτων και εργασιών που περιλαμβάνονται στις Εντολές Εργασίας μαζί με τους Αναδόχους Κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Συμβάσεις και θα ελέγχει και διορθώνει τους λογαριασμούς που εκδίδουν οι Ανάδοχοι Κατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Συμβάσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτούνται Διπλωματούχοι ή/και Πτυχιούχοι Μηχανικοί, με εργοταξιακή εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα δύο (2) έτη σε εργοτάξια έργων κατασκευής χαλύβδινων αγωγών φυσικού αερίου ή αγωγών φυσικού αερίου πολυαιθυλενίου ή συνδέσεων φυσικού αερίου.

Powered by Worklife Recruit (ex SmartCV)