Μηχανικός Διαχείρισης (Δημόσιας Σύμβασης), έργου Φυσικού Αερίου

Western Greece, , Greece | Technical

Αρμοδιότητες:

  • Υπεύθυνος των ζητημάτων που άπτονται των συμβατικών θεμάτων των Αναδόχων και ΑΠΥΔΕΕ σε συνεργασία με τον Project Manager
  • Διασφάλιση εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων Κατασκευής.
  • Προετοιμασία προσχεδίων και έλεγχος συμβολαίων μεταξύ του ΚτΕ και των Αναδόχων Κατασκευής
  • Γνωμοδοτήσεις σε συνεργασία με τον Project Manager σχετικά με τις αξιώσεις, των τροποποιήσεων, εάν απαιτείται
  • Διασφάλιση γραπτών ειδοποιήσεων, συγκαταθέσεων, πιστοποιήσεων και εγκρίσεων
  • Διασφάλιση ότι δεν θα ληφθούν μέτρα που θα απαλλάσσουν τους Αναδόχους από τις υποχρεώσεις τους βάσει της Σύμβασης, εκτός εάν αναφέρεται σε αυτήν.
  • Διατήρηση αρχείου στοιχείων που έχουν προστεθεί ή διαγραφεί από κάθε σύμβαση και τους λόγους αυτών

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απαιτείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με γενική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα δύο (2) στη διαχείριση ή εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων με εμπειρία στην υλοποίηση ή στην υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Εργων.

Powered by SmartCV