Επικεφαλής Μηχανικός Κατασκευής (Construction Manager), έργου Φυσικού Αερίου

Western Greece, , Greece | Technical

Αρμοδιότητες:

 • Είναι γενικά υπεύθυνος για την επάρκεια της επιθεώρησης, παρακολούθησης και επίβλεψης των εργασιών κατασκευής των έργων ευθύνης του.
 • Τον έλεγχο, και εισήγηση στον Project Manager των αναλυτικών μεθόδων κατασκευής σύμφωνα με τα συμβατικά έγγραφα και το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων έργων
 • Συμμετέχει στη σύνταξη των μηνιαίων και έκτακτων αναφορών για τα έργα ευθύνης του, όπως απαιτούνται και βάσει των εγκεκριμένων ημερολογίων των έργων
 • Διατηρεί καθημερινές επαφές και αναφέρει στον ΚτΕ και στον Project Manager
 • Παρακολουθεί, συλλέγει και παρέχει στοιχεία στο Μηχανικό για τα θέματα Ελέγχου Έργου για τα χρονοδιαγράμματα των έργων και τη συντελούμενη πρόοδο των εργασιών και απορροφήσεων σε τακτική βάση, λαμβάνοντας επίσης τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρεκκλίσεων και την έγκαιρη σύνταξη απαιτούμενων ΑΠΕ, καθώς και την αξιολόγηση των προτεινόμενων από τους αναδόχους κατασκευής μέτρων επιτάχυνσης των εργασιών σε περίπτωση καθυστερήσεων.
 • Παρακολουθεί, ελέγχει και συντάσσει τις εκθέσεις για την πρόοδο του Αναδόχου κατασκευής και ενημερώνει τα αρχεία με τις εκτιμήσεις κόστους για την περαίωση των εργασιών, όπως απαιτείται.
 • Συμμετέχει στις δεκαπενθήμερες και άλλες τακτικές επισκέψεις με τον Ανάδοχο κατασκευής, όπως απαιτείται.
 • Ελέγχει όλες τις τμηματικές και τελικές πληρωμές που αιτείται ο Ανάδοχος.
 • Ελέγχει τα σχέδια των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, των ΠΚΤΝΕ, αιτιολογικών εκθέσεων κλπ. και διαβιβάζει τις προτάσεις του στον Project Manager.
 • Ελέγχει και υπογράφει όλες τις επιμετρήσεις, προσωρινές ή τελικές, και πρωτόκολλα.
 • Συμβουλεύει και διατυπώνει τις προτάσεις του προς τον Project Manager σχετικά με την ερμηνεία των Συμβατικών Τευχών και των αξιώσεων των Αναδόχων Κατασκευής για πρόσθετη αποζημίωση και παράταση χρόνου.
 • Τηρεί αρχεία στα εργοταξιακά γραφεία, τα οποία ενημερώνονται με όλα τα στοιχεία δοκιμών και ποσοτήτων.
 • Αιτείται τοπογραφικών ελέγχων, δοκιμών υλικών, συνδρομής στις επαφές με τους ΟΚΩ και τον έλεγχο των μελετών.
 • Βοηθά στη σύνταξη των απαραίτητων πρόσθετων σχεδίων, όταν απαιτούνται για την επίλυση δυσκολιών που παρατηρούνται στο έργο.
 • Συντάσσει εκθέσεις και την αλληλογραφία, επιστολές και οδηγίες προς τον Ανάδοχο κατασκευής /ΚτΕ.
 • Ελέγχει και εγκρίνει τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» που συντάσσει ο Ανάδοχος κατασκευής.
 • Παρακολουθεί και αναφέρει την τρέχουσα κατάσταση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου κατασκευής, το διάγραμμα κρίσιμης διαδρομής και την απορρόφηση πιστώσεων. 
 • Eγκρίνει / απορρίπτει τα Σχέδια Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) των Αναδόχων.
 • Ελέγχει όλες τις εργασίες επισκευής ή κλεισίματος του έργου.
 • Ελέγχει και αναθεωρεί τις τελικές ποσότητες εργασιών που υποβάλλει ο Ανάδοχος κατασκευής.
 • Συντάσσει τον κατάλογο υπολειπόμενων εργασιών και ελέγχει την τήρηση όλων των διαδικασιών κλεισίματος του έργου.
 • Πλήρη κατανόηση των σχεδίων, προδιαγραφών και μεθόδων κατασκευής για όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου.
 • Επίβλεψη της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές.
 • Ενημέρωση του Project Manager από τους επί τόπου μηχανικούς για κάθε εργασία που δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές.
 • Για τη σύνταξη των ημερήσιων αναφορών του ημερολογίου. Το ημερολόγιο πρέπει να υπογράφεται στο τέλος κάθε ημέρας μετά την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων.
 • Παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα του Αναδόχου κατασκευής που γίνεται σε, ή δημιουργεί μη ασφαλείς συνθήκες.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των απαιτήσεων του Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον από τον Ανάδοχο κατασκευής.
 • Ελέγχει τις μελέτες που εκπονεί ο Ανάδοχος κατασκευής

 

Απαιτούμενα Προσσόντα:

Απαιτείται Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός, με εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, εκ των οποίων τα δύο (2) σε διοικητική θέση (Υπεύθυνος Συντονισμού ) σε έργα κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου ή δικτύων φυσικού αερίου ή συνδέσεων φυσικού αερίου.

Powered by SmartCV