Αποθηκάριος / Picker

Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα | Αποθήκη Υποκαταστήματος

Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει Aποθηκάριο / Picker στο Υποκατάστημα στη Ν. Ιωνία της Θεσσαλονίκης

Σύντομο Προφίλ της Θέσης

 • Εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι: (α) υψηλή παραγωγικότητα, (β) ευταξία – καθαριότητα, (γ) ακρίβεια αποθέματος δ) ασφαλής χρήση εξοπλισμού.
 • Πιστή εφαρμογή και συνεχής βελτίωση των πολιτικών και των διαδικασιών της επιχείρησης.

Βασικές Αρμοδιότητες 

 • Προετοιμασία, συσκευασία και παλετοποίηση των παραγγελιών βάσει των διαδικασιών της εταιρείας (Picking & Packaging)
 • Διεκπεραίωση των παραλαβών, έλεγχος και διαχείριση των προϊόντων στην αποθήκη (ταξινόμηση και καταμέτρηση)
 • Χειρισμός scanner για την ορθή προετοιμασία παραγγελιών (picking) βάσει του καθημερινού προγράμματος διανομής
 • Φορτοεκφόρτωση οχημάτων
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και της γενικής ευταξίας των χώρων εργασίας της αποθήκης
 • Εκτέλεση εργασιών απογραφής αποθέματος 
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις αξίες της επιχείρησης.
 • Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης αναφορικά με τον τρόπο εργασίας και τη λειτουργία της αποθήκης
 • Αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας

Απαραίτητα Προσόντα & Δεξιότητες  

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βασικές γνώσεις Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε βιομηχανία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώσεις χειρισμού περονοφόρου θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Δίπλωμα χειρισμού ανυψωτικού οχήματος θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με κυλιόμενα ρεπό σε 5νθημερη βάση 
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
 • Δυναμικό, σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία
Powered by SmartCV