ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Βόρεια Ελλάδα, , Ελλάδα | AVAXFINISF0112023 · Τομέας Υποδομών & Κτιριακών Έργων

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αρμοδιότητες:

 • Επιμελείται τη συλλογή και ταξινόμηση των συμφωνητικών των υπεργολάβων, καθώς και των τιμολογίων από προμηθευτές
 • Ελέγχει την ορθότητα των παραστατικών με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις και παραγγελίες
 • Συντάσσει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις παραστατικών
 • Καταχωρεί στο ERP τα παραστατικά του εργοταξίου, σε συνεννόηση με το Κεντρικό Λογιστήριο
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με άλλες Δ/νσεις, τμήματα, εργοτάξια της εταιρείας και με εξωτερικούς φορείς για την οργάνωση / διεκπεραίωση των εργασιών του εργοταξίου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης
 • 3+ έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις σχετικές με λογιστήριο
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξιο ή / και Τεχνική Δ/νση, θα εκτιμηθεί
 • Γνώση πολιτικών και διαδικασιών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση εφαρμογών MS Office, Excel
 • Εμπειρία σε άλλα συστήματα ERP

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

 

Powered by SmartCV