Privacy notice

Уведомление относно обработването на лични данни на кандидати, участващи в подбор на персонал/ CV
 

Използването на този Уебсайт (наричан по- долу „Уебсайтът“) на дружеството „СИГМА БЪЛГАРИЯ АД“ (наричано по- долу „Дружеството“), чието седалище е в гр. София, ул. Околовръстен път № 35, както и неговите дъщерни/ свързани дружества (наричано по-долу „Дружеството“,  съвместно с неговите дъщерни/ свързани дружества, наричани „Групата“) е предмет на Политика за защита на личните данни, както и на следните условия, особено по отношение на кандидатури за набиране на персонал чрез него. Имате възможност да кандидатствате за набиране на работа чрез този уебсайт или по електронна поща до gergana.balgarova@saracakis.bg, както и да подавате документи в електронен формат и автобиографии.

По този начин, чрез доброволно предоставяне на лични данни и информация, които включват Вашите данни за контакт, както и подробности от Вашата автобиография, Вие се съгласявате със съхраняването, използването, обработката и прехвърлянето на тези данни от Компанията, нейните представители и всички сътрудничещи компании на Компанията в областта на наемането на кандидати на работа, оценката и обработката на автобиографията, за целите, посочени по- долу.

При подаване на кандидатура и съответните документи, моля, не разкривайте информация, която принадлежи към специалните категории лични данни, свързани с Вас (изразяващи се в данни, свързани с наказателни присъди, информация за здравословно състояние, политически убеждения и т.н.), както е дефинирано в Общ регламент относно защитата на данните EU 2016/679 (наричан по- долу „Регламент“). Целта на обработката е първоначалната оценка на кандидатурата на кандидата, нейната проверка, разглеждането на подбора на персонал и възможността за назначаване на кандидата, както и преоценката му в по- късен момент за наемане на персонал на същата или друга позиция в Компанията, възоснова на оценката на автобиографията на кандидата, винаги в рамките на предписания срок за съхранение, посочен по- долу. Преди да Ви назначим, ако трябва да разкрием информация на трета страна, ние няма да направим това разкриване без да Ви уведомим предварително, освен ако такова разкриване не се изисква от приложимия закон, всяко решение на компетентните органи или съдилища, с изключение на оповестяване, което се извършва, за да се потвърдят всички препоръки, които сте посочили в заявлението си и за които изрично се съгласявате с настоящото. В допълнение към горното оповестяване и възможното прехвърляне на Вашите лични данни в рамките на Групата или от сътрудничещи с Компанията компании, работещи в областта на наемането на кандидати на работа, оценката и обработката на автобиографията, за целта, описана по- горе, Дружеството няма да прехвърля Ваши лични данни по- нататък.

С подаване на кандидатурата си за работа, Вие се съгласявате с прехвърлянето и обработката на Вашите данни от Групата или от други компании, които си сътрудничат с Дружеството, работещи в областта на наемането на работа, оценката и обработката на автобиографията, за целта, описана по- горе. Компанията предприема необходимите мерки за поддръжка на сигурността на Вашата лична информация, както по време на нейното предаване, така и по време на нейната обработка. Единствено упълномощените за тази цел служители на Дружеството имат право на достъп и обработка на посочените по- горе лични данни, поддържани в базата данни с кандидати от Дружеството.

Личните данни на кандидатите, които няма да бъдат наети, се съхраняват за период от 48 (четиридесет и осем) месеца след подаване, с оглед преоценка на кандидатурата за същата или подобна длъжност, която може да възникне в Групата. След този период, данните ще бъдат окончателно унищожени/ изтрити.

Можете да упражнявате правата, предоставени от Регламента, включително правото на информация и достъп, коригиране, изтриване („право да бъдеш забравен“), ограничаване на обработка, преносимост на данни и право на възражение срещу обработване по всяко време.

Тези права се упражняват чрез безплатно изпращане на писмо на адрес: гр. София, ул. Околовръстен път № 35 или електронна поща gergana.balgarova@saracakis.bg, освен ако не се повтарят често и не водят до административни разходи за нас, в какъвто случай Вие ще поемете съответните разходи.

Ако упражните някое от правата си, ние ще предприемем всички възможни мерки, за да удовлетворим Вашето искане в рамките на 30 (тридесет) дни след получаване на съответното искане, след като Ви информираме за удовлетворяването му или за причините, които пречат на удовлетворяването му.

 

 

Powered by SmartCV