Δήλωση απορρήτου

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 το Νόμο 4624/2019 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία

Με το παρόν έντυπο, οι εταιρείες "Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Aνώνυμος Eταιρεία Aσφαλίσεων Zωής", "Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων" και "Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων" (αποκαλούμενες εφεξής από κοινού οι “Εταιρείες” και μεμονωμένα κάθε μια από αυτές η «Εταιρεία») σας ενημερώνουν, με την ιδιότητά τους ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, για το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουν, το σκοπό και τη νομική βάση της συλλογής και της επεξεργασίας τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και για τα δικαιώματά σας ως υποψηφίων εργαζομένων σε κάποια από αυτές.

1. Ποιοι είμαστε;

Οι εταιρείες "Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Aνώνυμος Eταιρεία Aσφαλίσεων Zωής", "Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων" και "Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων" ανήκουν στον Όμιλο Eurolife FFH  και εδρεύουν επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 33-35 & Κοραή αρ. 6-10, 10564 Αθήνα.

2. Τι δεδομένα ενδέχεται να συλλεχθούν και από πού;

Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης.

Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης / εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, όπως έγγαμος ή άγαμος, αριθμός τέκνων, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου (σταθερού και κινητού)

Δεδομένα επαγγελματικής εμπειρίας, όπως έτη προϋπηρεσίας και ειδικότητα, προσόντα εργασίας και δεξιότητες, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος

Δεδομένα εκπαίδευσης, όπως τίτλοι σπουδών, εκπαιδεύσεις που έχετε παρακολουθήσει, γνώσεις ξένων γλωσσών.  

Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς.

3. Γιατί τα συλλέγουμε και πως τα επεξεργαζόμαστε;

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας είτε από την Εταιρεία του Ομίλου  Eurolife FFH, που έχει αναρτήσει την αγγελία για αναζήτηση εργαζομένου, σε απάντηση της οποίας έχετε αποστείλει το βιογραφικό σας σημείωμα, είτε από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της ανωτέρω Εταιρείας (βλ. παρ. 4 κατωτέρω), για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για πλήρωση συγκεκριμένης θέσης εργασίας είτε κατά το χρόνο λήψης του βιογραφικού σας σημειώματος είτε και σε μεταγενέστερο χρόνο, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το χρόνο τήρησης των δεδομένων σας (βλ. παρ. 5 κατωτέρω), καθώς και για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας, όταν αυτό απαιτείται.

Η νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας, στην οποία απευθύνατε το βιογραφικό σας σημείωμα, να αναπτύσσει την επιχείρησή της α) λαμβάνοντας βιογραφικά σημειώματα και επιλέγοντας τους κατάλληλους υποψηφίους, βάσει των αναγκών της και β) διατηρώντας τα στοιχεία αυτά για ένα έτος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης ή/και σε περίπτωση, που ανοίξει εκ νέου αντίστοιχη θέση εργασίας. Ειδικά για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία (βλ. παρ. 8 κατωτέρω) η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας.

 

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Στα δεδομένα σας έχουν πρόσβαση συνεργαζόμενοι με τον Όμιλο Eurolife FFH φορείς, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό των Εταιρειών, όπως και λοιποί φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις Εταιρείες για την αξιολόγηση του προσωπικού, την οργάνωση της εργασίας κλπ., υπό τον όρο της τήρησης του απορρήτου και διαφύλαξης των δεδομένων σας.

Περαιτέρω, υπό ειδικές περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και λειτουργούς αυτών, καθώς και σε τυχόν τρίτους βάσει διατάξεων νόμου ή αποφάσεων, κανονιστικών, δικαστικών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών.

 

5. Πόσο χρόνο τηρούμε τα δεδομένα σας και γιατί;

Εφόσον η αίτηση σας καταλήξει σε σύναψη σύμβασης τα δεδομένα σας θα τηρηθούν από την εργοδότρια εταιρεία σας για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη λήξη της σύμβασης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου τα δεδομένα σας καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα δεδομένα σας τηρούνται μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής και για ένα ακόμα έτος για μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας.

 

6. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Ο Όμιλος Eurolife FFH εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών προκειμένου να παρέχει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Συμπληρωματικά με αυτό, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα.

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως και την προέλευσή τους.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή/και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών, καθώς και τη διαγραφή αυτών.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα, που έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Σχετικά με την άσκηση και ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτά είναι αναγκαία για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεών της Εταιρείας, καθώς και για την άσκηση δικαιωμάτων της και την προάσπιση εννόμων συμφερόντων της.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας.

Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9303800 ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@eurolife.gr.

Η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.

Επίσης έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για πλήρωση συγκεκριμένης θέσης εργασίας, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Στο πλαίσιο της εν λόγω αυτοματοποιημένης διαδικασίας θα εξεταστεί το βιογραφικό σας σημείωμα και θα βαθμολογηθεί ανάλογα με τη σχετικότητά του με τη θέση εργασίας (Match Score). Επιπλέον, μέσω της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας καθίσταται δυνατή η αυτόματη μετατροπή του βιογραφικού σας σε δομημένο προφίλ, η αξιολόγησή σας με δομημένο τρόπο, η σύγκρισή σας με τους λοιπούς υποψηφίους εργαζόμενους και η ταξινόμηση του βιογραφικού σας με πολλαπλά κριτήρια, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού της γεωγραφικής σας θέσης. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία αφορά δεδομένα που έχετε εσείς παράσχει μέσω του βιογραφικού σας. Σε σχέση με αυτή την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε οποιαδήποτε απόφαση, εάν αυτή η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά. Δικαιούστε, επίσης να διατυπώσετε την άποψή σας επ’ αυτής της απόφασης, να ενημερωθείτε για την αιτιολογία αυτής και να αμφισβητήσετε το περιεχόμενό της. Για την άσκηση όλων των προαναφερόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email: dpo@eurolife.gr).

 

 

Powered by Worklife Recruit (ex SmartCV)